Budova pro gymnázium a druhý stupeň ZŠ / High School and Second Grade Elementary School Building

Budova pro gymnázium a druhý stupeň ZŠ


Výstavbou a otevřením komplexu Sunny Canadian International School v září 2015 byl dokončen a uzavřen komplex tří vzájemně propojených a vzdělávací koncepcí provázaných systémů Sunny Canadian International School – mateřské školy, základní devítileté školy a čtyřletého všeobecného gymnázia. Podobně jako jsou propojena curricula všech vzdělávacích stupňů SCIS a jak je spojena škola se životem okolní komunity, slouží i nové budovy gymnazistům, žákům 2. stupně základní školy SCIS a dle aktuální potřeby i dětem a obyvatelům okolních obcí. 

Projekt budovy gymnázia vznikal několik let. Moderní budova tzv. state-of-the-art splňuje všechny předpoklady pro vzdělání a výchovu žáků v dynamicky se rozvíjející společnosti.

Do suterénu budovy byly vyprojektovány šatny a dílna pro rozvoj manuální zručnosti. Umístěním těchto prostor byla minimalizována zastavěná plocha a tím maximálně ušetřena zeleň v okolí školy.

V přízemí je umístěna vstupní hala do budovy koncipovaná tak, aby vstup návštěvníků a rodičů nerušil chod školy, ale zároveň navozoval v příchozích pocit, že jsou zde vítáni. Toto pojetí vychází z dávné tradice SCIS být rodinnou školou otevřenou pro spolupráci s rodiči a širokou veřejností.

V přízemí se nachází také světlá a vzdušná jídelna s výdejnou svačin a obědů.

Prostoru dominuje vstup do velké multifunkční tělocvičny, která se jednoduchým způsobem dá přeměnit na divadlo, plesový sál pro organizování společenských akcí nebo sportovní arénu. Odděleny od ruchu se na protilehlém konci komplexu nacházejí studentský klub a knihovna s prostorem pro čítárnu a počítačová učebna.

V prvním patře komplexu se nacházejí kmenové třídy pro 20-25 žáků a několik učeben pro specializovanou výuku výtvarné výchovy, hudební výchovy a vaření, vyhovujících všem podmínkám pro moderní výchovu a vzdělávání. Je zde také připraven prostor pro školní televizi a rádio.

V posledním patře je umístěny další kmenové třídy a na protilehlé straně patra se nacházejí specializované učebny pro výuku fyziky, chemie a biologie. Každá z těchto učeben má vlastní laboratoř, dostatečně velkou pro všechna potřebná zařízení a pro bezpečnou a kvalitní výuku přírodních věd a podporu tohoto odvětví, která vychází ze školní outdoorové filozofie.

Mezi částí s kmenovými třídami a částí pro specializované učebny přírodních věd se nachází rozlehlý spojovací prostor určený pro odpočinek a relaxaci, kde mohou probíhat i během výuky různé aktivity neformálnějšího charakteru.

V tomto prostoru jsou v budoucnu naplánována interaktivní centra s výukovou tematikou.

Komplex je obklopen velkou zahradou, kde jsou postupně dobudovány plochy pro sport, outdoorovou výuku a relaxaci.

Virtuální prohlídka školy

 

High School and Second Grade Elementary School Building

In September 2015, the Canadian International School opened its new high school building which now allows the kindergarten, nine-year elementary and four-year high school to form an interlinked system of education. The new facility is used by the 2nd stage and high school students and those from the surrounding community, which follows the SCIS tradition of being of service to our own children as well as to our neighbours.

The concept and design of the high school building had been worked on for several years prior to its completion. The modern state-of-the-art building meets all the requirements for student education and training in a dynamically growing society.

The basement of the building was designed as changing rooms, but also includes a workshop for manual skills development. Placing these two facilities together has allowed the school to keep more greenery, which enhances the beauty of the school and its surroundings as well as provides the space needed for sporting events and outdoor activities.

The entrance hall is located on the ground floor of the building and was devised to enable visitors and parents entry into the school. Its design evokes the feeling that all visitors are welcome while simultaneously safeguarding the order of the school. This design also aligns with the ancient SCIS tradition of a family friendly atmosphere, where parents and the general public can feel that their enquiries our important.
On the first floor there is a bright and airy dining room providing hot snacks and lunch. The vestibule area is dominated by a large multipurposed hall/gymnasium, which is able to be converted into an auditorium or a hall for social events.
At the opposite end of the building, separated from the rush of the complex, is the student’s club and library with further space for a reading room and a computer lab.
On the second floor of the complex, there are classrooms which hold 20 to 25 students for the standard curriculum subjects as well as several classrooms for specialized subjects such as art, music and cooking. These rooms have been equipped with the latest technology that complies with all the requirements for modern education and training. There is also space ready for a school TV and radio station to be installed in the future.

On the top floor, another set of classrooms can be found. The left side of the building is equipped for physics, chemistry and biology. Each of these subjects has its own laboratory with the necessary equipment for safe, high-quality learning. The right side will be rented out to the surrounding community.

Between the two halls on the upper floor, a large space was designed for rest and relaxation. In addition to swings, couches and a ping pong table, it also includes several desks so the students have a quiet place to study or do homework outside of the library. This space will eventually include an interactive centre for educational subjects.

SCIS virtual tour