Kvalitní vzdělávání v Sunny Canadian MŠ / High quality of education in Sunny Canadian KG

Kvalitní vzdělávání v Sunny Canadian MŠ / High quality of education in Sunny Canadian KG

MŠ: číslo projektu je: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006925; začátek realizace: 1. 8. 2017

KG: project no.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006925; Date of start: August 1st 2017

Cíl: Rozvíjet a podporovat kompetence k iniciativě a kreativitě dětí.

Goal: Development and Support of Kindergarten Students' Initiative and Creative Competences

 

V rámci této výzvy se projekt zaměřil na více aktivit s cílem zejména podporovat a rozvíjet kompetence k iniciativě a kreativitě dětí v mateřské škole prostřednictvím osobnostně profesního rozvoje pedagogů pomocí dalšího vzdělávání, sdílení zkušeností mezi pedagogy a prostřednictvím odborně zaměřených tematických setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ.

The project contains several activities, focusing on the main goal that is the development and support of kindergarten students' initiative and creative competences. This goal will be achieved by further professional development of kindergarten teachers, sharing good practice between teachers and by expertly focused thematic meetings and discussions with parents of kindergarten students.

 

Projekt obsahuje tyto aktivity / The project contains these activities:

  • Učitelé MŠ absolvují vzdělávací program zaměřený na matematickou pregramotnost (Rozvoj předmatematických dovedností Hejného metodou).  

Kindergarten teachers will complete an educational workshop focusing on early mathematic skills (Development of early math skills by prof. Hejny method).

  • Pedagogové MŠ budou podporováni ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy ze základní školy Sunny Canadian.

The KG teachers will be supported to share their teaching experiences with educators from SCIS Elementary school, to develop teaching approaches and methods in their daily work with students.

 

  • MŠ bude mít díky realizaci projektu zajištěno po dobu 13 měsíců financování polovičního úvazku školního speciálního pedagoga pro MŠ, který bude učitelům MŠ pomáhat diagnostikovat speciální vzdělávací potřeby dětí a vytvářet podnětné vzdělávací prostředí a nabídku.

Thanks to the Project, our Kindergarten can offer to both parents and teachers close cooperation with a SEN Teacher, who will help with the identification of special educational needs of students, and with creating a stimulating and supportive educational environment.

 

  • V rámci programu budeme organizovat setkávání a diskuse s rodiči dětí v MŠ za účasti externích odborníků, kteří nabídnou informace a zamyšlení nad různými výchovnými a vzdělávacími tématy.

Within the Project will be organisation of meetings and discussions with the parents of KG students, led by external and school specialists who will offer interesting topics concerning the development of the child.

 

  • Jeden z předškolních pedagogů se úspěšným absolvováním vzdělávacího programu stane školním logopedickým asistentem podporující dovednosti ostatních pedagogů v oblasti logopedické prevence u dětí předškolního věku.

Kindergarten will also offer the support of the Speech Therapy Assistant to our teachers, which will extend their knowledge and experiences in speech problem prevention in pre-school students. 

october october