O gymnáziu /About High School

Přijímáme nové studenty do stávajícího 1.-3. ročníku ve školním roce 2016/2017.

Čtyřleté všeobecné Gymnázium SCIS je součástí v České republice unikátního česko-kanadského dvojjazyčného vzdělávacího systému Sunny Canadian International School (SCIS), který tvoří mateřská škola,  základní škola  a čtyřleté gymnázium.

Výuka na čtyřletém gymnáziu probíhá rovnocennou měrou v českém a anglickém jazyce, kdy anglické hodiny vedou rodilí mluvčí. Čeští i angličtí učitelé jsou zkušení středoškolští pedagogové.

Gymnázium je zapsáno v rejstříku škol MŠMT, proto se řídí zákony a vzdělávacím programem českého školství. SCIS zároveň patří do mezinárodní sítě škol certifikovaných pro Cambridgeskou mezinárodní maturitní zkoušku (CIE). Výuka je koncipována tak, aby absolventi byli schopni pokračovat ve studiu na českých a zahraničních univerzitách.

V průběhu studia mohou studenti konat i cambridgeské zkoušky IGCSE z vybraných předmětů (anglický jazyk, matematika, přírodní vědy, další jazyky). Kromě české státní maturity budou mít studenti možnost skládat i mezinárodní maturitu Cambridge Level A z vybraných předmětů, která jim umožňuje jednodušší  vstup na některou ze zahraničních univerzit.

Ve třetím a čtvrtém ročníku mají studenti možnost  oborové specializace prostřednictvím  volitelných seminářů v angličtině a češtině.

Kromě anglického jazyka mohou studenti volit mezi francouzštinou, němčinou a španělštinou, výuka probíhá napříč ročníky podle pokročilosti, v dle zájmu studentů je možnost externího studia dalšího jazyka, například latiny nebo čínštiny.

Maximální počet studentů ve třídě je 25. V roce 2017/2018 bude otevřena jedna třída prvního ročníku. 

Do stávajícího prvního až třetího ročníku ještě přijímáme zájemce, podmínkou je splnění kritérií přijímacího řízení.

Školné činí 17 400 Kč měsíčně. Nadaní studenti mají možnost získat na celé čtyři roky studia stipendium.

Škola je dostupná autobusem z metra Opatov, zastávka je přímo před budovou.

Ve školním roce 2014/2015 byla dokončena výstavba moderního areálu podle náročných standardů cambridgeského kurikula.

Grammar school is part of the Czech Republic, a unique Czech-Canadian bilingual education system Sunny Canadian International School (SCIS), which consists of kindergarten, primary school and four high school.

Teaching takes place at a grammar school equivalent degree in Czech and English, the English clock led by native speakers. Czech and English teachers are experienced school teachers.

Grammar school is registered in the Register of Schools Ministry of Education, which is governed by laws and educational programs of Czech education. SCIS also belongs to an international network of certified schools for Cambridge International Baccalaureate (CIE). The course is designed so that graduates are able to continue their studies at Czech and foreign universities.

During their studies, students can also take place in Cambridge IGCSE examinations in selected subjects (English, mathematics, science, languages). In addition to the Czech state graduation, students will compose and International Baccalaureate Cambridge A Level of the chosen subjects, allowing them easier entry to one of the foreign universities.

In the third and fourth year students have the option of language and field of specialization through the hours of optional seminars in English and Czech.

In addition to English language students can choose between French, German and Spanish, there will be an opportunity to study another language, according to students' interests (extra courses -Latin, Chinese).

The maximum number of students per class is 25. In the year 2017/2018 will be open to one class of first year.

Into the existing first and second year, we accept candidates condition is the fulfillment of the criteria of the admission procedure.

Tuition is 17 400 CZK per month. Gifted students have the opportunity to acquire the entire four years of study scholarships.

The school is accessible by bus from the Opatov metro stop is right outside.

In the school year 2014/2015 will be completed construction of a modern complex to exacting standards Cambridge curriculum.