Otázky a odpovědí / F.A.Q

Můžete stručně popsát školku Sunny Canadian?

Školka Sunny Canadian je svým školním vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání zaměřena na to, aby si děti od útlého věku osvojovaly základní životní a jazykové dovednosti, a získaly tak předpoklady pro pokračování v dalším vzdělávání, které mohou absolvovat na Základní škole Sunny Canadian.

 •  školní vzdělávací program "Sunny Canadian - Learning with fun" (vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání vydaného MŠMT, vzdělávací obsah je zahrnut do čtrnáctidenních tematických plánů)
 • děti od 2 - 6 let v česko-anlickém programu a od 3 - 6 let v českém programu (program ve věkově homogenních třídách je přizpůsoben sociálním a emocionálním potřebám dětí dané věkové kategorie) 
 • dvě paní učitelky na 14 dětí v česko-anglickém programu (rodilá mluvčí a česká paní učitelka jsou pedagogicky vzdělané a lidsky kvalitní)
 • dvě paní učitelky na 26 dětí v českém programu (české paní učitelky jsou pedagogicky vzdělané a lidsky kvalitní)
 • individuální přístup v česko-anglickém programu (nízký počet dětí ve třídě umožňuje individuální přístup pedagogů a tím rozvoj dětí v rozsahu jejich individuálních možností a potřeb)
 • učení formou her (hra je pro dítě přirozenou činností, pedagogové volí takové herní aktivity, při kterých dochází ke spontánnímu učení)
 • výuka v přírodě (vzdělávání v lesní třídě vede děti k vytváření pozitivního vztahu k přírodě a k bližšímu seznámení s přírodním prostředím) 
 • předškolní příprava (fyzická a duševní připravenost dítěte pro vstup do školy: grafomotorika, zralost zrakového a sluchového vnímání, rozumové schopnosti, paměť, pracovní zralost, sociální a emocionální zralost)
 • logopedie (poskytujeme logopedické depistáže a logopedickou péči u lehkých poruch řeči přimo ve škole)
 • tematické výlety (pravidelné výlety - zoo, divadla, hasiči, bruslení...)
 • zájmové kroužky (nabízíme různorodé činnosti - flétna, tanečky, chovatel koní, počítačový kroužek...)
 • školní autobus (svoz dětí z Prahy a okolních obcí)