Rodiče budoucích prvňáků / Parents of future first-graders

Vážení a milí rodiče budoucích prvňáčků, 

není to tak dávno, co se s velkou slávou narodil Váš potomek. Následně jste tleskli třikrát do dlaní, a Váš potomek vstoupil do mateřské školy, kde objevoval pocit kamarádství a radost z různých zajímavých aktivit. Pak jste tleskli do dlaní jednou, a už si Váš potomek vybírá aktovku, penál či pastelky do budoucí první třídy.

Zní to neuvěřitelně, ale od prvního září příštího roku Váš drahocenný „poklad“ zasedne do lavic první třídy. Jeho život, ostatně i Váš, se naprosto změní. Nastane pravidelnost, rytmus, povinnosti, úkoly… Jak se na vstup do první třídy připravit? Kdy začít s přípravami? Je naše dítě dostatečně zralé, či potřebuje odklad školní docházky a ještě „dozrát“?

Žádné obavy a žádné strachy. V Sunny Canadian School je přichystaný tým zkušených profesionálních odborníků, kteří Vám nastíní a přiblíží výchovně vzdělávací proces v první třídě ZŠ.

Srdečně Vás zveme na společné setkání, které se uskuteční 11. listopadu 2015 v 16 hodin v naší Sunny Canadian School – most do celého světa.

Milí rodiče:

 • Dodržujte rytmus a pravidelnost dne – dítě vyrůstající příjemném pravidelném režimu je klidné, naladěné a vyrovnané.
 • Mějte každodenní rituál např. povídání si o zážitcích dne po večeři nebo čtení před spaním – posiluje důvěrný kontakt s rodiči, blízkost, něhu a hluboký pocit zázemí.
 • Mluvte o různých věcech i situacích, které Vás obklopují – podněcování zvídavosti a chuti se něco dozvědět.
 • Ptejte se dítěte na jeho denní činnosti, zážitky představy – podpora správného vyjadřování se a vhodné formulování svých myšlenek.
 • Komunikujte srozumitelně, spisovně a v přiměřeném tempu – napodobování správné komunikace, porozumění a respekt k mluvenému projevu.
 • Zadávejte dítěti menší úkoly a odměňte jej (pochvala, pohlazení) za včasné a správné zvládnutí. Opak netrestejte, ale vybídněte k nápravě nebo povzbuďte, že příště se to jistě povede - vedení ke svědomitému a cílenému plnění svých uložených pokynů a povinností nebo k přijímání neúspěchu.  

Přejeme Vám hodně štěstí a zdraví, a také dostatek času na všechno, co Vaše dítě potřebuje. Těšíme se na další setkání s Vámi. Dear parents of future first-graders,

Not so long ago, your child was born with a great fanfare. And before you could clap your hands three times,  your litle one entered the kindergarten and discovered wonder of friendship and exciting joy of sharing. Then you had no chance to clap your hands again because right of the blue there was time to choose a school bag, a pencil case and more crayons for your future first grader.

It sounds incredible, but from the September 1, 2016, your precious „treasure“ will sit at the school desk in the first class. His/her  life, as well as yours, will be not the same anymore. There will be a new daily routine and everyday rhythm, new duties, more responsibilities... You may wonder, how to get ready for „your“ first grade…or when to start preparing your kid for the school…you may hesitate, if  your child is mature enough or needs to postpone the schooling before he/she gets more mature.

Do not worry. At the Sunny Canadian School we have  an experienced  team of professional pedagogical experts who will give you advice and will explain you what the educational process in the first grade looks like.

We invite you to our meeting which will be held on November 11, 2015 at 4pm in the Sunny Canadian School - a bridge to the whole world.

Dear parents:

 • Follow the rhythm and regularity of the day - a a child who grows up in a nice regular mode, it is quiet, tuned and balanced.

 • Keep a daily ritual for instance. Talk about the experiences of the day, after dinner or bedtime reading - reinforces intimate contact with parents, closeness, tenderness and a deep sense of background.

 • Talk about different things and situations that surround you - stimulating curiosity and appetite to learn something.

 • Ask the child to his daily activities, experiences visions - support the right of expression and should formulate their ideas.

 • Communicate understandably, literary form and within a reasonable pace of speech - an imitation of proper communication, understanding and respect for the spoken language.

 • Enter the child smaller tasks and reward him (praise, caress) for timely and correct mastering. Opposite not to punish, but to correct the invite or encourage that next time it will certainly lead - lead to targeted and conscientious fulfillment of their obligations and instructions imposed or to accept failure.

 

We wish you good luck and health, and also enough time for everything your child needs. We look forward to meeting you.