SCIS spolupracuje s paní logopedkou Mgr. Petrou Novotnou / SCIS cooperate with speech therapist Mrs. Mgr. Petra Novotná

Logopedie - Mgr. Petra Novotná

Kvalifikace: Pedagogická fakulta UK, Praha, obor speciální pedagogika, aprobace – učitelství ve školách pro mládež vyžadující zvláštní péči – 1. a 2. stupeň, učitelství v ZŠ – 1. stupeň.,

 • Státní závěrečná zkouška: logopedie, etopedie, psychopedie
 • Praxe: vychovatelka ve zvláštní škole , učitelka ve škole při FTN Praha – odd. dětské psychiatrie , učitelka ve spec. třídě při ZŠ Poláčkova, učitelka na ZŠ Krhanice. V průběhu celé praxe provozování logopedické terapie. Celkem 18let praxe ve školství.
 • Spolupráce s MŠ pro vadně mluvící se sídlem Milánská, Praha 10
 • Členka Asociace školských logopedů

Řeč je zrcadlem duše: Jak člověk mluví, takový je.

Publius Syrus ~ 100 př.n.l.

Nabídka

 • Logopedická a speciálně pedagogická diagnostika.
 • Individuální logopedická terapie.
 • Poradenství.
 • Předškolní příprava / rozvoj zrakového a sluchového vnímání, grafomotorika, rozvoj koncentrace pozornosti, zdokonalování jemné motoriky, předčtenářské dovednosti, atd./
 • Prevence poruch učení.
 • Náprava poruch učení.
 • Orientační posouzení školní zralosti.
 • Logopedické vyšetření a potvrzení pro uchazeče o studium na SŠ, VŠ.
 • Individuální a skupinová cvičení.
 • Vedení kroužku v MŠ.
 • Poskytuji supervizi logopedickým asistentůmSpeech Therapy - Mgr. Petra Novotna

Qualifications: Faculty of Charles University, Prague, majoring in special education, approbation - teachers in schools for young people with special needs - 1st and 2nd grade, teacher in elementary school - 1st grade.,

 State Exam: speech therapy, emotional disturbances, psychopaedia

 Experience: governess in a special school, a school teacher at FTN Prague, a teacher in the spec. Poláčkova class of the primary school, a         teacher at the elementary school Krhanice. Always operated with speech therapy practice- a total of more than 18 years of experience in         education.

 Cooperation with nursery for incorrectly speaking headquartered Milan, Prague 10

 Member of the Association of School logopaedists

Speech is a mirror of the soul: As a man speaks, so is he.

Publius Syrus ~ 100 př.n.l.

Offer

 Speech therapy and special educational diagnostics.

 Individual speech therapy.

 Consulting.

 Pre-school preparation / development of visual and auditory perception, fine motor skills, develop concentration, improving fine motor           skills etc./

 Prevention of learning disorders.

 Remedy learning disorders.

 Indicative assessment of school readiness.

 Speech examination and confirmation for prospective students at high schools, universities.

 Individual and group exercises.

 Leadership ring in kindergarten.

 Provide supervision logopedic assistantslogo
logo