Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program s názvem „Sunny Canadian – most do celého světa“ vstoupil v platnost 1. 9. 2006. Na základě evaluačních a autoevaluačních procesů školy prochází pravidelně úpravami a inovacemi. Tímto krokem zajišťujeme aktualizaci znalostních, dovednostních a vědomostních výstupů našich žáků, jejich smysluplnost a provázanost.
School educational program called "Sunny Canadian - A Bridge to the World" came into force on September 1, 2006 based on the evaluation and self-evaluation process through the regular school adjustment and innovation. This step ensures the updating of knowledge, skill and knowledge outcomes of our pupils, their reasonableness and consistency.

V souladu s mottem našeho vzdělávacího programu „Komunikace napříč celým světem“ probíhá výuka vybraných předmětů v anglickém jazyce. Poměr výuky v češtině a angličtině je je přibližně stejný.
In accordance with the motto of our educational program "Communication Across the World" subjects are taught bilingually - in English and in Czech. The ratio of teaching in English and Czech is approximately equivalent.

Učební plán je doplněn nabídkou nepovinných vzdělávacích předmětů, účast žáků v těchto hodinách je školou doporučována a naprostá většina našich žáků se vyučování účastní. Nepovinné předměty jsou vyučovány zpravidla v anglickém jazyce, nabídku rozšiřuje také výuka dalšího světového jazyka. Nepovinné předměty svým obsahem prohlubují a upevňují základní učivo.
The curriculum is supplemented by offering optional subjects, and student participation in these hours is recommended for school and the vast majority of our students are involved in learning. Optional subjects are usually taught in English, offering further extension of teaching the world language. Optional items in content deepen and strengthen the basic curriculum.

Vzdělávací program „Sunny Canadian – most do celého světa“ je vystaven na pěti základních pilířích:
Our Educational program "Sunny Canadian - A Bridge to the World" is built on five pillars:

 most

1) Škola pro život / A School for Life

Hlavní důraz při vzdělávání a výchově žáků Sunny Canadian International School klademe na dosažení osobního maxima žáka po stránce znalostní a dovednostní a především pak na probuzení zájmu o hlubší systematické studium různým oborů – přírodovědných, humanitních a uměleckých, dle individuálních předpokladů, nadání a talentu žáka. K tomuto cíli napomáhá široká nabídka nepovinných předmětů a odpoledních zájmových kroužků. 
The main emphasis in training and the education of pupils at Sunny Canadian International School is placed on achieving personal highs in terms of student knowledge and skill, and above all, to awaken a deeper interest in the systematic study of different fields - science, humanities and arts, according to individual dispositions, and personal talents of the pupil. This goal is partailly achieved by our offer of a wide range of optional subjects and afternoon school activities and extra courses.

2) Škola pro porozumění / A School of Understanding

V souladu s Národním plánem výuky cizích jazyků učíme naše žáky komunikaci v českém, anglickém a od třetí třídy dalším cizím jazyce. Důležitý cíl, který si náš vzdělávací program klade, je vést žáky k uvědomování si sounáležitosti s lidmi, vychovávat demokratického občana, odpovědného za své chování a jednání. Tolerance k odlišnostem, vzájemná spolupráce, ochota sdílení zkušeností a pomoc potřebným jsou klíčem k úspěšnému a spokojenému životu v době celosvětové globalizace. 
In accordance with the National Plan for teaching foreign languages ​​we teach our students to communicate in Czech, English and a choice of French or Geman a additional languages from Grade 3. An important goal that our educational program, which is to lead students to an awareness of belonging to the people, to educate citizens of a democracy, and to be accountable for their behavior. Tolerance for diversity, mutual cooperation, sharing of experience and willingness to help those in need are the keys to a successful and satisfying life in this time of globalization.

3) Škola k zdravému životnímu stylu a ekologii / School for a healthy lifestyle and ecology

Okolní prostředí budovy školy dovoluje realizovat enviromentální výchovu především prostřednictvím činností, které se uskutečňují na zahradě školy, na poli, louce, v lese, v parku nebo u rybníka. Děti se ve škole učí zákonitostem přírody, jak se starat o zvířata a rostliny. O drobná akvarijní a terarijní zvířata se žáci starají také přímo ve škole. Každoročně pořádáme v rámci vyučování týdenní pobyty v přírodě, kde probíhají především sportovní aktivity. Učíme žáky sounáležitosti s přírodou, zdůrazňujeme dopady lidské činnosti na procesy v přírodě a pozitivní vliv přírody na lidské zdraví. Školní jídelna se výrazným způsobem podílí na naplňování tohoto cíle – žákům je nabízena taková strana, která odpovídá požadavkům moderní zdravé kuchyně. Ke každému jídlu nabízíme neomezené množství zeleniny a ovoce v syrovém stavu i rozmanitých tepelných úpravách. Přátelské rodinné klima školy minimalizuje stres z možného neúspěchu a nepřijetí, našim primárním cílem je vytvořit školu, do které chodí děti bez obav a rády.  The environment allows the school to implement environmental education primarily through the activities that take place in the garden school, field, meadow, forest, park or pond. Children learn in school regularities of nature, how to care for animals and plants. A small aquarium and terrarium animals are also looked after by the pupils at school. Every year we organize school in nature, involving week-long stays in the countryside, particularly where sports activities take place. We teach students belonging to nature, emphasize the impact of human activities on natural processes of the environment and positive impacts on human health. The dining hall is greatly contributes to this goal - students are offered a nutritious breakfast and salad bars, as well as the choice of two main meals, that meets the requirements of modern healthy cuisine. At every meal we offer an unlimited amount of vegetables and fruits in their raw state and various heated treatments. We promote a loving, friendly, family atmosphere in the dinding hall to minimize the stress of school and to create a school in which children go without fear.

4) Škola osobnostního rozvoje / A school for personal development

Žáci, rodiče a učitelé jsou v naší škole v partnerském vztahu, učitelé s rodiči společně podporují zdravé sebevědomí, sebeuvědomění, svědomí a nezávislou vůli žáka. Klademe si za úkol neustále podporovat rozvoj proaktivity žáka – snahy být ve svém životě tvůrčí silou, činitelem změn vedoucích k požadovaným cílům. Výstupy z různých činností žáka jsou součástí výzdoby vnitřních prostor tříd a školy nebo jsou jiným způsobem využívány při výuce, propagaci školy, dobročinným účelům aj. Žáci se mohou podílet na chodu školy, účastnit se přípravy a realizace tradičních a jednorázových třídních i celoškolních akcí. Jejich nápady a náměty k inovaci výuky a oživení procesů i prostředí ve škole jsou učiteli a vedením školy maximálně zohledňována. Tím oceňujeme žákovu iniciativu a otevíráme prostor k podílení se na veřejném životě školy. 
Pupils, parents and teachers in our school are in a cooperative relationship, where teachers and parents together promote healthy self-esteem, self-awareness, conscience and an independent will of the pupil. We set ourselves the task of constantly promoting the development of student proactivity - efforts to be creative in your life force, a factor leading to the desired change in goals. Outputs from the various student activities are part of the interior decoration of classrooms and schools, or are otherwise used in teaching, advertising the schools, and charitable purposes, etc. Students may be involved in running schools, participate in the preparation and implementation of traditional and one-class and whole school events. Their ideas and suggestions for teaching innovation and recovery processes and environments in school are taken into account by the teachers and school management. This students appreciate the open space initiative and the sharing of public school life.

5) Škola otevřená světu / A school open to the world

Otevřenost ve smyslu komunikace a spolupráce s rodiči, jinými organizacemi a spolky, jinými školami po celém světě, odborníky z oblasti školství i jiných oblastí a otevřenost ve smyslu otevírání se novým trendům a odborným poznatkům je základním kamenem školy Sunny Canadian. Pravidelné evaluační a autoevaluční procesy, do kterých cíleně zapojujeme žáky a jejich rodiče, absolventy a přátele školy, naše učitele a další odborníky z oblasti pedagogiky a managementu školy, jsou snahou o neustálé zdokonalování všech složek výchovně vzdělávacího procesu školy. 
Openness - in the sense of communication and cooperation with parents, other organizations and associations, other schools around the world, experts in education, and openness to new trends and expertise is the cornerstone of  Sunny Canadian International School. Through regular external and self-evaluation of the school and  processes which deliberately engage pupils and their parents, alumni and friends of the school, our teachers and other experts in pedagogy and school management  aim to continuously improve in all components of the educational process of the school.

Školní vzdělávací program naleznete zde:

School educational program can be found here:

Školní vzdělávací program 2016/2017