Služby školního psychologa / School psychologist services

Milí rodiče, žáci a kolegové,
zde najdete některé informace o možnostech spolupráce, způsobech mé práce a co pro vás připravuji.
Pro bližší informace mě kontaktujte.

Těším se na setkání s vámi!  S pozdravem Tereza Slunečková Logopedický asistent

V loňském školním roce jsem absolvovala kurz Logopedického asistenta.

Hlavní náplní logopedického asistenta je:
 • podpora přirozeného rozvoje komunikačních schopností u dětí v předškolním věku
 • prevence vzniku poruch řeči
 • prevence vzniku čtenářských obtíží
 • poskytnutí zákonným zástupcům žáků s příznaky rizikového vývoje řeči informace o dostupnosti logopedické péče

Od ledna 2015 jsme navázali spolupráci s paní logopedkou Mgr. Petrou Novotnou www.logopedienovotna.wz.czSystemické koučování a supervize

Můj způsob práce s klientem vychází především ze systemického přístupu, na kterém mi je příjemné to, že:
 • je to přístup orientovaný na řešení
 • respektuje klientův popis jeho světa jako danou reality, v níž lze pracovat
 • pracuje s klientovými vnitřními i vnějšími zdroji a s jejich uvědomováním je dále může více využívat
 • vytváří a zvyšuje sebedůvěru a odpovědnost za vlastní jednáníDALŠÍ MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE


Percepční a motorická oslabení ve školní praxi - diagnostika a reedukační cvičení

Percepční a motorická nárpvaná cvičení vedou ke korekci deficitních funkcí a tím umožňují, aby dítě mohlo plně využívat svých intelektových schopností. Tato cvičení napomáhají jedinci plně kompenzovat deficity nervových drah (jen málokterý jedinec nemusí žádné oslabení kompenzovat) a minimalizovat tak obtíže. 
Metodika navazuje na program Dr. Manfreda Biebla, v Čechách byl uveden do praxe v roce 1991. Patnáct let praxe v ČR ukázalo vysokou účinnost této metody, která se osvědčila na mnoha tisících případech doma i v zahraničí. V kombinaci s reedukačními technikami tvoří nedílnou součást v prevenci specifických poruch učení a chování, případně při jejich nápravě. 

PROGRAMY:

KUPREV primárně preventivní individuální program.

O programu:
 • program je určen zejména pro děti od 4 do cca 8 let, podle potřeby i starší
 • program poskytuje dítěti orientaci ve světě
 • těžiště je v domácí práci, pracuje rodič s dítětem pod vedením školní psycholožky
Výsledky programu:
 • dítě si upevňuje orientaci osobou, místem a časem, získává orientaci sociální a informační
 • děti, které program absolvovaly, nemívají adaptační problémy po nástupu do školy
 • prevence sociálně - patologických jevů
 • zlepšuje komunikaci mezi rodičem a dítětem 
Pomůcky: 
 • rodič hradí pracovní sešity (400 Kč + poštovné)
Pro další informace mě kontaktujte, případně navštivte webové stránky www.kuprog.czKUPOZ
- program pro rozvoj pozornosti

O programu:
 • je vhodný pro děti mladšího školního věku - od 8 let
 • program je určen pro děti s ADHD, ale i děti s pomalejším psychomotorickým tempem, neurotickými potížemi, poruchami učení
 • těžiště programu je v domácí práci, společně pracuje rodič s dítětem pod vedením školní psycholožky
 • program trvá 15 týdnů
 • pracuje se denně 15 až 20 minut, 1x za 14 dní instruktáž
Výsledky programu:
 • zrychlení psychomotorického tempa
 • zklidnění křivky pozornosti
 • zlepšení komunikace mezi rodičem a dítětem
 • schopnost pravidelné práce
 • zlepšení emočního vyladění a přístupu k práci
 • zážitek úspěchu a zvýšení vědomí vlastní ceny
 • odbourání časového stresu
 • celkové zlepšení při školní práci 
Pomůcky:
 • rodič hradí pracovní sešit (400 Kč + poštovné)
Kdy začít s programem: září/únor (s programem se pracuje bez přestávky, z toho důvodu je potřeba, aby do jeho průběhu nezasahovaly žádné prázdniny)

Pro další informace mě kontaktujte, případně navštivte webové stránky www.kuprog.czMaxík - Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou

O programu:
 • cílem programu je změnit podmínky, za kterých může dítě podávat lepší výkon
 • celý program je koncipován tak, aby byla rovnoměrně posilována složka motorická, grafomotorická a percepční
 • program obsahuje celkem 15 lekcí
 • těžiště programu je v denní domácí práci, společně pracuje rodič s dítětem pod vedením školní psycholožy 
Jednotlivé činnosti jsou zaměřeny na:

I. Nácvik nových pohybových stereotypů
II. Rozvoj komunikačních dovedností
III. Rozvoj dílčí funkcí v těchto oblastech: oblast zraková, sluchová, prostorová orientace, intermodalita, serialita.
IV. Grafomotorické dovednosti 
V. Koncentrace pozornosti


Pomůcky: 
 • rodič zakoupí fix Stabilo Trio Scribbi


Školní psycholog dále poskytuje pomoc v oblastech: 
Assistance in:
Spolupráce s učiteli při včasné identifikaci žáků s výukovými obtížemi a vytváření strategií používání pro prevenci výukových obtíží ve vztahu k reedukaci.
Cooperation with teachers in identification of pupils with learning difficulties and developing strategies for prevention of the difficulties in relation to the reeducation.
Diagnostika při výukových a výchovných problémech žáků a prevence školního neúspěchu.
Diagnosis of educational problems and prevention of school failure.
Depistáž specifických poruch učení.
Screening of specific learning disabilities.
Vedení dokumentace zpráv z vyšetření v poradenských pracovištích, informování učitelů o doporučených postupech v práci s žáky a následné monitorování této práce.
Keeping records of students’ psychological reports, informing teachers about best practices in working with students and follow-up of this work.
Depistáž nadaných dětí.
Screening gifted children.
Individuální případová práce se žáky v osobních problémech (konzultace, vedení).
Individual case work with students’ personal problems (tutorials, guides).
Konzultace se  zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech dětí.
Consultation with legal gardians regarding educational and behaviour problems of their children.
Krizová intervence a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce.
Crisis intervention and crisis treatment for pupils, teachers and guardians.
Techniky a hygiena učení.
Techniques for learning.
Relaxační techniky a práce se stresem.
Relaxation techniques and help with stress release.
Metodická pomoc třídním učitelům.
Methodological assistance to classroom teachers.
Podpora spolupráce třídy a třídního učitele.
Zjišťování sociálního klimatu ve třídě. 
Detecting social climate in the classroom.
Skupinová a komunitní práce s žáky.
Group and community work with students.
Koordinace preventivní práce ve třídě, programů pro třídy apod. - spolupráce s metodikem prevence.
Coordination of preventive work in class - cooperation with the school preventionist.
Spolupráce při zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání. 
Cooperation in 1 grade registration.
Spolupráce s učiteli předškolních tříd na přípravě dětí a participace na zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání.
Cooperation with teachers of pre-school classes to prepare children for school readiness.
Koordinace poradenských služeb poskytovaných ve škole (výchovný poradce, školní metodik prevence, třídní učitelé). 
Coordination of counseling services at school (counselor, school preventionist, teacher).
Koordinace poradenských služeb mimo školu a spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, zdravotnickými a dalšími zařízeními.
Coordination of advisory services outside the school and cooperation with psychological center, medical and other professionals


Informace o mých kurze a dalším vzdělávání najdete zde.
You can find out more about me here. 


Služby školního psychologa se odvíjí od:
 • vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb.,
 • dalšího vzdělávání tohoto odborníka.