Sunny Canadian se stala partnerem pražské zoologické zahrady / Sunny Canadian became a partner of Prague ZOO

S radostí oznamujeme všem našim dětem a rodičům, že se Sunny Canadian stala partnerem pražské zoologické zahrady a současně adoptivním rodičem  dvou kanadských zvířátek, a to Bernešky kanadské (pro naše školkové děti) a Urzona kanadského (pro základní školu).
http://www.zoopraha.cz/

We are very pleased to inform all our children and their parents that Sunny Canadian International School became a partner of Prague Zoo and adopted two Canadian animals : a Canada Goose for our kindergarten children and a Canadian porcupine for our elementary school students.
http://www.zoopraha.cz/en


Urzon kanadský (Erethizon dorsatum)

je severoamarický hlodavec. V Severní Americe se nachází jen jeden větší hlodavec než urzon, a tím je bobr. Najdeme ho většinou v jehličnatých a smíšených lesích Kanady a Aljašky. Jeho anglický název „porcupine“ pochází se starého francouzského výrazu porcespin, který znamená ostnaté prasátko.

Urzoni mají většinou tmavohnědou nebo černou srst s bílými konci. Mají podsadité tělo, malý obličej, krátké nohy a krátký silný ocásek. Délka těla dosahuje mezi 60 a 90 cm, ocásek pak 14,5 až 30 cm. Váha se pohybuje v rozmezí 3,5 až 18 kg, průměrná váha je pak 9 kg. Vrchní část těla je pokryta tisíci ostrých ostnů, které urzoni používají při boji. Urzoni ostny nestřílejí, ale ostny se velmi snadno zabodnou do nepřítele a háčky na jejich koncích velmi ztěžují jejich vyndání z rány ven.

Urzoni jsou krátkozrací a také dost vybíraví v jídle. Současně je urzon jediný severoamerický savec, který má antibiotika na své kůži. Tato antibiotika zabraňují infekci, která by mohla vzniknout po pádu urzona ze stromu a po zapíchnutí vlastních ostnů. Urzoni padají ze stromů celkem často, jelikož je lákají pupeny na konci větviček. Urzon a skunk jsou jediní severoameričtí savci, kteří jsou v černo-bílé barvě, neboť je pro ně výhodné, když si jich ostatní zvířata včas všimnou a to i v noci.

Urzoni jsou nejaktivnější právě v noci. V létě často odpočívají na stromech. V průběhu léta jedí větvičky, kořínky, stonky, plody a další vegetaci. V zimě jedí hlavně jehličí a kůru stromů. K zimnímu spánku se neukládají.

Urzoni se páří na podzim a na jaře se rodí malí urzonci (obyčejně jen jedno mládě), kteří mají měkké ostny tvrdnoucí hned několik hodin po porodu.

Tyto ostny bývaly původními obyvateli používány k dekorování košíků a oblečení. Urzoni se dají rovněž jíst a původním obyvatelům sloužili rovněž jako zdroj potravy a to hlavně v zimě. Pohybují se velmi pomalu (jelikož mají jen velmi malé množství přirozených nepřátel), bohužel největším nepřítelem jsou pro ně dnes kola aut.

ZOO

Berneška kanadská (Branta canadensis)

Berneška kanadská  má černou hlavu a krk, bílé pruhy na tváři a hnědo-šedé tělo.   Nejčastěji ji najdeme v arktických oblastech Severní Ameriky, ale také migruje do severní Evropy, byla viděna ve Velké Británii, Novém Zélandu , ale i v České republice. 

Černá hlava a krk s bílým pruhem odlišují Bernešku kanadskou od ostatních hus. Tento druh dosahuje délky mezi 75 a 110 cm  s rozpětím křídel  127–185 cm. Houseři váží  3.2–6.5 kg  a při bránění svého teritoria mohou být i velmi agresivní. Husy vypadají zcela stejně jako houseři, ale jsou jemnější konstrukce. Váží  2.5–5.5 kg a vydávají jiné kejhání.   

Stejně jako ostatní husy je berneška kanadská známá svým migrováním.  Velké skupiny kanadských hus létají ve V – tvaru a signalizují příchod jara a podzimu.  V některých oblastech došlo ke změnám migračních tras z důvodu změn osídlení a zdrojů potravy. Kanadská husa se živí převážně rostlinou potravou, nepohrdne ale ani malým hmyzem či rybou.  

Doufáme, že se urzonovi I bernešce v ZOO povede dobře a určitě se za nimi zajdeme s dětmi podívat.

ZOO

Canadian porcupine 

The North American porcupine (Erethizon dorsatum), also known as the Canadian porcupine or common porcupine, is a large rodent in the New World porcupine family. The beaver is the only larger rodent in North America. This animal is usually found in conferous and mixed forested areas in Canada and  Alaska.  The word porcupine comes from the middle or old French word porcespin which means spiny pig.

Porcupines are usually dark brown or black in color, with white highlights. They have a chunky body, a small face, short legs, and a short thick tail. The head-and-body length is 60 to 90 cm (2.0 to 3.0 ft), not counting a tail of 14.5 to 30 cm (5.7 to 12 in). Weight can range from 3.5 to 18 kg (7.7 to 40 lb), although they average under 9 kg (20 lb). Their upper parts are covered with thousands of sharp, barbed hollow spines which are used for defense. Porcupines do not throw their quills, but the quills detach easily and the barbs make them very difficult to remove once lodged in an attacker.

Porcupines are nearsighted and slow-moving. Porcupines are selective in their eating. The porcupine is the only native North American mammal with antibiotics in its skin. Those antibiotics prevent infection when a porcupine falls out of a tree and is stuck with its own quills upon hitting the ground. Porcupines fall out of trees fairly often because they are highly tempted by the tender buds and twigs at the ends of the branches. The porcupine and the skunk are the only North American mammals that have black and white colours because they are the only mammals that benefit from letting other animals know where and who they are in the dark of the night.

Porcupines are mainly active at night; on summer days, they often rest in trees. During the summer, they eat twigs, roots, stems, berries, and other vegetation. In the winter, they mainly eat conifer needles and tree bark. They do not hibernate in winter.

Porcupines breed in the fall and the young porcupine (usually one) is born in the spring, with soft quills that harden within a few hours after birth.

The quills are used by Native Americans to decorate articles such as baskets and clothing. Porcupines are edible and were an important source of food, especially in winter, to the Natives of Canada's boreal forests. They move slowly (having few threats in its natural environment which would give it the need to flee quickly) and are often hit by vehicles while crossing roads.  

Urzonek

Canada Goose

The Canada Goose (Branta canadensis) is a goose with a black head and neck, white patches on the face, and a brownish-gray body. Native to arctic and temperate regions of North America, it also occasionally migrates to northern Europe, and has been introduced to Britain, New Zealand and also the Czech Republic.

The black head and neck with a white "chinstrap" distinguish the Canada Goose from all other goose species. This species ranges from 75 to 110 cm (30 to 43 in) in length and has a 127–185 cm (50–73 in) wingspan. The male usually weighs 3.2–6.5 kg (7.1–14 lb), and can be very aggressive in defending territory. The female looks virtually identical but is slightly lighter at 2.5–5.5 kg (5.5–12 lb), generally 10% smaller in linear dimensions than its male counterpart, and has a different hont.

Like most geese, the Canada Goose is naturally migratory with the wintering range being most of the United States. The calls overhead from large groups of Canada Geese flying in V-shaped formation signal the transitions into spring and autumn. In some areas, migration routes have changed due to changes in habitat and food sources.  Canada Geese are primarily herbivores, although they sometimes eat small insects and fish.  

We hope that the porcupine as well as Canada goose will be doing fine at the Prague ZOO and we will definitely visit them soon with our children. 

Canadian porcupine and Canada Goose