Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka je největší veřejnou sbírkou v naší zemi. Probíhá od roku 2001. V pražské arcidiecézi se jí každoročně účastní přibližně tisíc koledníků. Koordinaci zajišťuje Arcidiecézní charita Praha a desítky místních koordinátorů - farností, farních Charit, ale i škol. Sunny Canadian International School získala ve spolupráci s farností Praha Lhotka částku 78 532 korun.

Finanční prostředky z Tříkrálové sbírky jsou určeny na pomoc lidem nemocným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším lidem, kteří potřebují pomoci. 

Výtěžek sbírky v roce 2013 podpořil nemocné Alzheimerovou chorobou a Domov seniorů v Mukařově.


http://praha.charita.cz/

http://praha.charita.cz/aktualne-z-adch/vysledky-trikralove-sbirky-v-prazske-arcidiecezi/

Three Kings donation is the biggest charity event in the Czech Republic that started in 2001. Praguearchdiocese organises thousand of carollers to help. Prague Archdiocese and local coordinators – parishes, charities and schools. Sunny Canadian International School collected with cooperation of Praha Lhotka Parish 78 532CZK.

Finance aid will be spent on helping people in need, seniors, mothers with children, handicapped and others.

The collection of 2013 supported people with Alzheimer Disease and Senior House in Mukarov.