Zápis 2016 / Enrollment 2016

children Zápis 2016 


Zápis do 1. t
řídy ZŠ Sunny Canadian International School 

*  Přihlášky k Zápisu 2016 (recepce ZŠ nebo Přihláška k zápisu).

*  Zápis 2016 se koná na naší škole ve dnech 17. a 18. ledna 2016.

*  Náhradní termín Zápis 2016 lze dojednat pouze ve výjimečném případě.

 

Průběh Zápisu 2016

*  Zaregistrovaný/á žák/yně bude během prosince písemně pozván k zápisu. 

*   Vzít prosíme s sebou k zápisu: obrázek (namalovaný Vaším dítětem na jakékoliv téma), rodný list (dítěte), průkaz totožnosti (zákonní zástupci), povolení k pobytu (cizinci).

*  Během zápisu bude zjišťována školní zralost a jazyková úroveň angličtiny Vašeho dítěte.

*  Pedagogická rada rozhodne o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte.

*  Zákonní zástupci budou o přijetí/nepřijetí do 1. třídy na naši školu písemně informováni.

*  Zákonní zástupci přijatých žáků 1. třídy budou pozváni do Sunny Canadian School k podpisu smlouvy. 

Kritéria přijímání žáků do 1. třídy

  Školní zralost dítěte

  Jazyková úroveň angličtiny

  Žáci Sunny Canadian School MŠ, následně žáci z jiných MŠ

  Datum podání přihlášky k zápisuVíce info na našich web stránkách www.sunnycanadian.cz

TĚŠÍME SE NA VÁS

krtecek


childrenEnrollment in Elementary School Grade 1

 

*  Applications available at reception or for download here.

*  Enrollment held at our school on 17 and 18 January 2016.

*  In exceptional cases, we may arrange an alternative date.

Steps to enroll:

*  Before enrollment: please complete and send the application form, and your child is invited in writing for a specific time slot.

*  Prepare and bring to the enrollment: child’s hand drawn or painted picture with any theme, child's birth certificate, legal representative’s identification card (parents), residence permit (foreigners).

*  During enrollment: your child is assessed on school readiness and his/her level of English.

*  After the enrollment: Educational Council Sunny Canadian school will decide on the acceptance/rejection of your child.

*  Legal guardians are informed about the enrollment results in writing.

*  If child is accepted, legal guardians are invited to the school to sign the contract.

 

   Admissions Criteria

*       School readiness

*       Level of English

*       Attendance at Sunny Canadian pre-school, then child from other KG

*       Date of application submission


More info on our website www.sunnycanadian.cz  

WE LOOK FORWARD TO SEEING YOU

krtecek