Zřizovatelka a majitelka SCIS Ing. Štunda získala prestižní cenu / The owner and founder of SCIS Mrs. Štunda received a prestigious award

Dne 7. 11. 2013 převzala cenu „Česká podnikatelka roku“ v kategorii středně velkých podniků, zřizovatelka a majitelka naší školy paní Ing. Alice Štunda. Školu založila v roce 2002 po svém návratu z Kanady, kde dlouhou dobu žila, s cílem zajistit kvalitní dvojjazyčné vzdělání pro svou malou dceru. Školka a škola je v současné době navštěvována již více než 330 dětmi ve věku od 1,5 do 15 let a poskytuje pracovní příležitosti pro skoro 80 zaměstnanců. 

„Počátky byly velmi složité, plné boje s byrokracií a závistí, ale letos nás čeká další velký krok, a to stavba nového gymnázia zakončeného českou i mezinárodní maturitou, čímž bude naplněn můj sen o kvalitním dvojjazyčném vzdělávání od školky až po maturitu pod jednou střechou. Díky možnosti internátního ubytování budeme moci na gymnázium přijímat nadané děti z celé České republiky.“

Škola je akreditovaná MŠMT a nabízí dvojjazyčný školní vzdělávací program respektující české osnovy, který je zkoordinován s osnovami kanadské provincie Alberta. Škola je rovněž testovacím centrem Cambridgeských zkoušek z angličtiny, klade velký důraz na podnětné školní prostředí, rozvoj logického uvažování, poznávání české a kanadské kultury a výběr charitativních projektů pomáhajících znevýhodněným dětem, mezi kterými je třeba zmínit například Kliniku popálenin nemocnice Královské Vinohrady, Dětský domov Strančice, Občanské sdružení pomoc dětem, pomoc sirotkům v Kambodži či finanční pomoc na výstavbu školy v Tanzanii. Na své stipendijní programy podporující nadané žáky již věnovala více než 2,5 mil. Kč a stipendia plánuje nabízet i nadaným dětem na svém novém gymnáziu, ke kterému bude patřit i internát umožňující pohodlné ubytování dětí ze vzdálenějších koutů České republiky. Škola je mimořádná i rozmanitou nabídkou celé řady mimoškolních aktivit.

„Zpočátku vůbec nešlo o obchodní záměr. V Kanadě jsem studovala i pracovala a dobře vím, že tato země již tradičně patří, co se školství týče, mezi nejlépe hodnocené země světa. A já jsem si po odjezdu z Kanady přála toto skvělé vzdělání nabídnout i své dceři a dalším báječným českým dětem.“

Paní Alice Štunda je původně chemická inženýrka, narozená v Praze ve znamení Střelce. Vystudovala business management v kanadském Edmontonu, kde deset let žila a pracovala na ropných vrtech a kde se jí narodila i dcera Christina. Pro ni založila v roce 2002 dvojjazyčnou mateřskou školku, později školu a dnes zde vzniká i nové gymnázium, které bude stejně jako školka a škola řízené srdcem a láskou maminky a podnikatelky, která chce poskytnout dceři a všem ostatním žákům na své škole co nejlepší bilingvní vzdělání a vstup do života. Paní Alice Štunda žije na okraji Prahy v domě, který si sama navrhla v kanadském stylu. Ve volném čase se věnuje zahradě a fence Lilly. Ráda lyžuje, hodně cestuje, poznává jiné kultury a učí se jejich hodnotám. 

Video spot / video medailonek

Prestižní soutěž „OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK – OCP“ je od roku 2008 významným projektem, jehož cílem je podpořit a zviditelnit malé, střední a velké podniky v České republice, které jsou vlastněny ze sta procent českými ženami. V letošním roce bylo z databáze odborného garanta CRIF – Czech Credit Bureau vybráno 11 885 potencionálních kandidátek, z nich bylo vybráno 397 semifinalistek s nejlepšími ekonomickými výsledky."

Diplom za 1.místo - Ocenění českých podnikatelek

http://www.oceneniceskychpodnikatelek.cz/

Více se o tomto ocenění paní majitelky a zřizovatelky dočtete na:

Finanční noviny: http://www.financninoviny.cz/podnikatele/index_img.php?id=283641

MF Mladá Fronta E15: http://euro.e15.cz/profit/mezi-podnikatelkami-roku-uspela-alice-stunda-se-svou-sunny-canadian-international-school-1036137

MF E15: MF E15, Byznys

Pražský zpravodaj: http://www.praguepost.com/education/33544-a-daughter-s-school-that-is-still-growing

Slavnostní galavečer - předávání cen

Ve středu 13. 11. byla paní majitelka také hostem pořadu "Sama doma" kde o cestě k této prestižní ceně také vyprávěla. 
Pořad si můžete pustit na následující webové stránce:

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1148499747-sama-doma/213562220600141/obsah/290893-alice-stunda-ceska-podnikatelka-roku/

InfoKOMPAS: https://www.facebook.com/pages/InfoKOMPAS/401052879961880?ref=hl

Říčanský kurýr: prosinec 2013

Prague Post: http://www.praguepost.com/component/tags/tag/1365-alice-stunda

Prosperita, Madam Business: strana 1, strana 2, strana 3

Jesenický kurýr: prosinec 2013

ČIANEWS: http://www.cianews.cz/rozhovory-cianews/a-stunda-sunny-canadian-international-school-pripravuje-deti-na-univerzity-po-celem-svete/

Profit: Dámy v byznysu

Fotografie z předávání ceny OCP 7. 11. 2013 / Photos from the OCP Award Ceremony 7. 11. 2013:

1 2 4 5 6 6

Love to her daughter brought her a tittle Business woman 2013 a.k.a School that she founded for her daughter helped her to get prestigious prize.

Ing. Alice Stunda received a Czech business woman prize in category middle and large businesses for Sunny Canadian International School in Jesenice near Prague that she founded and owns. Mrs. Alice Stunda started the school project in 2002 when she came back from Canada where she used to live and she wanted quality bilingual education for her daughter. Sunny Canadian International School has over 330 children from 1,5-15 years old and employes almost 80 people.

“The beginning was incredibly difficult, bureaucracy and jealousy, but this year we are facing another milestone, opening a new High School that will be finished with Czech and Canadian final examination which fulfills my dream of quality bilingual education from early year till final exam under one roof. We would like to open also dormitory houses to welcome talented children from the whole Czech Republic.”

The school is accredited by Czech Ministry of Education and offers bilingual educational programme that coordinates Czech Educational Framework and Canadian Curriculum of Alberta, Canada. SCIS also provides International Cambridge testing, focuses on inspiring school environment, logical thinking development, understanding of Czech and Canadian culture and supported selection of charity projects such as helping to disadvantaged children, supporting Centre of Burns at Kralovske Vinohrady Hospital, Children’ Home Strancice, Association of Disadvantaged Children, helping to Orphanage in Kambodia and also financing school building in Tanzania. School offers scholarships to talented students and it has been more than 2,5mil. CZK donated to support education. Mrs. Alice Stunda plans to support High School children by scholarships and future dormitory housing allows children to  stay, even they do not live close by. The school offers very wide range of after-school activities.

“At first the school was not a business plan. I havd studied and worked in Canada that is one of the top educational countries in the world. After we left Canada I wanted my daughter and other wonderful children in Czech to have the same opportunity.”

Mrs. Alice Stunda studied to be a chemical engineer, she was born as a Sagittarius. She studied her BA in Edmonton, Canada where she used to work on mining fields and her daughter Christina was born. She founded a bilingual pre-school for her, later on an elementary school and today the high school is about to welcome new students; all founded by a mother who wants for her daughter and other children in the Czech Republic the best bilingual education as a bright start of their future.

Mrs. Alice Stunda lives nearby Prague in a house that she designed in Canadian style herself. She likes gardening and taking care of her dog Lilly. She enjoyes skiing, traveling, getting familiar with different cultures and their values.

Prestigious competition “CZECH BUSINESS WOMEN PRIZE” started in 2008 rewarding exceptional project aiming to support and promote small, medium and large businesses in the Czech Republic that are 100% owned by Czech women (http://www.oceneniceskychpodnikatelek.cz/en/). The Czech Credit Bureau was choosing the winners out of 11 885 potential businesses and than selected 397 to semi-finals according to economical results. 

Diplom za 1.místo - Ocenění českých podnikatelek

On Wednesday 13. 11. 2013 was the SCIS owner and founder Ing. Alice Štunda also as a guest of a talkshow called "Sama doma" on Czech TV ČT1. Ing. Štunda talked about the path she had to take before she received this award. 

Video spot / video medailonek

"Financial news": http://www.financninoviny.cz/podnikatele/index_img.php?id=283641

"Mf Mlada Fronta E15": http://euro.e15.cz/profit/mezi-podnikatelkami-roku-uspela-alice-stunda-se-svou-sunny-canadian-international-school-1036137

MF E15: MF E15, Byznys


Pražský zpravodaj: http://www.prazsky-zpravodaj.cz/2013/11/oceneni-ceskych-podnikatelek-ocp/

You can watch the TV talk show also online at the link below: 
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1148499747-sama-doma/213562220600141/obsah/290893-alice-stunda-ceska-podnikatelka-roku/

InfoKOMPAS: https://www.facebook.com/pages/InfoKOMPAS/401052879961880?ref=hl

Říčanský kurýr: prosinec 2013

Prague Post: http://www.praguepost.com/component/tags/tag/1365-alice-stunda

Prosperita, Madam Business: strana 1strana 2strana 3

Jesenický kurýr:
 prosinec 2013

ČIANEWS: http://www.cianews.cz/rozhovory-cianews/a-stunda-sunny-canadian-international-school-pripravuje-deti-na-univerzity-po-celem-svete/

Profit: Dámy v byznysu